د لمسیانو لپاره
څه ډول ناني کولی شي د لمسي یا لمسی زیږون لپاره ورکړي
18.1k
په کورنۍ کې د ماشوم زیږون تل یو لوی خوښي ده. او نږدې خلک هڅه کوي چې ځوان مور او پالر او ماشوم خوشحاله کړي، ترڅو زړه ته یو څه ګټور او ګران ورکړي.
د لمسیانو لپاره
د نيکه او نيکه څخه د بپتسما لپاره څه لمسۍ يا لمسۍ ورکول
18.1k
د ماشوم بپتسمه په کورنۍ کې یوه مهمه پیښه ده. ټول خورا مهم خپلوان، ملګري او د خدای والدین د دې رخصتۍ لپاره راټول شوي. لپاره ډیر چمتووالی